• હેડ_બેનર

Huawei S5720-HI શ્રેણી સ્વિચ

  • Huawei s5720-hi શ્રેણી સ્વિચ કરે છે

    Huawei s5720-hi શ્રેણી સ્વિચ કરે છે

    Huawei S5720-EI શ્રેણી લવચીક ઓલ-ગીગાબીટ એક્સેસ અને ઉન્નત 10 GE અપલિંક પોર્ટ માપનીયતા પ્રદાન કરે છે.એન્ટરપ્રાઇઝ કેમ્પસ નેટવર્ક્સમાં એક્સેસ/એગ્રિગેશન સ્વીચો અથવા ડેટા સેન્ટર્સમાં ગીગાબીટ એક્સેસ સ્વિચ તરીકે તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.