• હેડ_બેનર

Huawei S5720-EI સિરીઝ સ્વિચ

  • S5720-EI સિરીઝ સ્વીચો

    S5720-EI સિરીઝ સ્વીચો

    Huawei S5720-EI શ્રેણી લવચીક ઓલ-ગીગાબીટ એક્સેસ અને ઉન્નત 10 GE અપલિંક પોર્ટ માપનીયતા પ્રદાન કરે છે.એન્ટરપ્રાઇઝ કેમ્પસ નેટવર્ક્સમાં એક્સેસ/એગ્રિગેશન સ્વીચો અથવા ડેટા સેન્ટર્સમાં ગીગાબીટ એક્સેસ સ્વિચ તરીકે તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે.